Tagalog


Install the Android app.

Tayo ng lahat, papunta sa Poetto!

  Ajó, totus a su Poetu! {GigaSardinian.com/Chapter001}
  Unu piciocu tedescu (A) domandat a unu piciocu sardu (B) ita depit fai po arribai a su Poetu, sa plaja de Casteddu. Isang kabataang German (A) ang nagtanong sa isang kabataang Sardo (B). Ano ang maari kong gawin upang makarating sa Poetto,sa baybaying dagat ng Cagliari?
A Scusamí, depu andai a su Poetu. Ita depu fai? Mawalang galang , kailangan kong pumunta sa Poetto. Ano ang maari kong gawin?
B Pagu cosa. Si ndi calas innoi, de via Napoli, arribas in via Roma. Est ingunis. Dda biis? Passas s’arruga e ses a sa firmada de su pullman. Depis pigai su P. Napakadali lang. Kung bababa ka dito sa Via Napoli, makakarating ka sa Via Roma. Doon sa ibaba.Natatanaw mo ba? Tatawid ka ng ng kabilang kalsada para makarating ka sa hintuan ng bus. Ang sasakyan mong bus ay may nakasulat na malaking titik na P.
A Gratzias meda. A si biri. Maraming salamat. Paalam.
B A si biri. (…) Hm, scusamí, ti dda potzu domandai una cosa? Paalam. (…) Uhm, pasensya na, maari ba akong magtanong?
A E certu! Oo naman!
B Tui no ses sardu, annó? Hindi ka sardo , tama ba?
A No, seu tedescu. Poita? Hindi, ako ay German. Bakit?
B Poita fueddas in sardu. Babu sardu tenis, o mama? Bakit marunong kang magsalita ng sardo. Ang ama mo ba ay sardo o ang iyong ina?
A No, babu e mama funt tedescus tot’e is duus. Hindi, ang aking ama at ina ay parehong German.
B Boh. E comenti fais a chistionai su sardu? Naguguluhan ako. Paano kang natututong magsalita ng sardo?
A Eh… Eh…